Aktuálne číslo

Historický zborník, roč. 34, 2024, č. 1

Aktuálne číslo Stiahnuť PDF

ŠTÚDIE

TÉMA: FRANTIŠEK HRUŠOVSKÝ (1903 – 1956) – OSOBNOSŤ A DIELO

František Hrušovský vo funkcii pedagóga a riaditeľa gymnázia v Kláštore pod Znievom (František Hrušovský as Teacher and Head Teacher at Grammar School in Kláštor pod Znievom)
Jaroslav Durec

František Hrušovský a jeho pôsobenie v Matici slovenskej (František Hrušovský and his Work at Matica Slovenská)
Pavol Madura

Slovenské dejiny ako vrcholné dielo Františka Hrušovského (Slovak History as Masterpiece by František Hrušovský)
Róbert Letz

Veľkomoravská a cyrilo-metodská problematika v diele Františka Hrušovského (Great Moravia and Cyril & Methodius in Works by František Hrušovský)
Peter Mulík

Krátka politická kariéra historika a jeho retribučný proces (A Short Political Career of Historian and his Retributive Trial)
Martin Garek

MEDAILÓNY

Zomrel Milan S. Ďurica (Milan S. Ďurica Departed)
Peter Sokolovič

RECENZIE

RYDLO, Jozef M. Kresťanská filozofia dejín. Katolík a história (Christian Philosophy of History. A Catholic and History)
Róbert Sarka

DANIŠ, Miroslav – MOYŠOVÁ, Stanislava – RYBÁR, Lukáš – BACHORÍKOVÁ, Petra. Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov (Baron Tóth’s Memories of Turks and Tatars)
Paula Píšová

HOMZA, Martin – PALENČÁROVÁ, Radka – OLEJNÍK, Vladimír a kol. Slovenské listy barónky Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec (Slovak Letters from Baroness Anna Mária Horvát-Stančičová de Gradec)
Stanislava Moyšová

LOMENČÍK, Július – PARENIČKA, Pavol a kol. Odkaz štúrovskej generácie (Zborník štúdií, referátov a koreferátov z rovnomennej vedeckej konferencie Matice slovenskej konanej 8. a 9. septembra 2022 v Martine v rámci Roka odkazu štúrovcov) (The Legacy of the Štúr’s Group Generation /Proceedings of studies, papers and co-reports from the Matica Slovenská’s scientific conference of the same name held on September 8 and 9, 2022 in Martin within the Year of the Štúr’s Group Legacy/)
Jaroslav Durec

BEŇA, Jozef – SCHELLE, Karel. Trianon a Slovensko. Hranice Československa na Slovensku podľa Trianonskej mierovej zmluvy (Trianon and Slovakia. The Slovak Part of Czechoslovakia’s Borders According to the Treaty of Trianon)
Michal Malatinský

PADEVĚT, Jiří. Kronika třetí republiky. Boj o moc, dekrety, vyhánění, retribuce, znárodňování (Chronicle of the Third Republic. Struggle for Power, Decrees, Expulsion, Retribution, Nationalization Processes)
Rudolf Manik

SPRÁVY

Vedecký seminár Konštantín Čulen (26. február 1904 Brodské – 7. apríl 1964 New York) – Život a dielo (Konštantín Čulen – Scientific Seminar (February 26, 1904, Brodské – April 7, 1964, New York) – Life and Work)
Jaroslav Durec

Prvý ročník dejepisnej súťaže o Cenu Bela Pollu (The First Belo Polla Prize History Quiz)
Ján Pastuszek